Strategi, til besvær eller til begjær?

Mange virksomheter mangler en formell strategi. Mange medarbeidere sier de ikke vet hvor organisasjonen skal, og ikke forstår hvorfor ledergruppa tar de valgene de tar. Samtidig sier de fleste ledere at de er gode strateger og gode til å lede strategiprosesser. Her er det noe som ikke stemmer. Hvor gode er vi egentlig i strategi?

Vi motiveres av mening

En strategi er en plan for å nå mål. Strategien skal hjelpe oss med å ta gode valg mot en definert ønsket fremtid (visjon), og fungerer som en prinsippleverandør for alle aktiviteter som må gjennomføres for å komme seg dit.

Men kanskje enda viktigere; strategier skaper mening. Geir Nybakk er psykiater, og har forsket på hva som er menneskers grunnleggende frykt og motivasjonsfaktorer. Det vi frykter mest er å ikke høre til og å ikke være gode nok. Det vi motiveres mest av, er å mestre og at det vi gjør gir mening. Mening skaper entusiasme og mer effektivitet på arbeidsplassen, og gir derfor bedre resultater. Mening er lønnsomt!

En god strategi gir mening til de valgene ledere tar, og til innholdet i de arbeidsoppgavene den enkelte medarbeider har. Kort fortalt trenger vi strategi for å forme organisasjonens kontekst. Strategien er retningsgivende når vi skal utforme organisasjonens struktur, kultur, ledelse og meningsmangfold. Strategiens formål er nettopp å gi mening til denne konteksten.

Strategisk ledelse

Figur 1. Strategisk ledelse (Flyt Ledelse, 2021 og Hambrick & Chen, 2007)

Strategisk ledelse handler om å gjøre valg som er jobbet fram gjennom strategiske prosesser.

Figur 1 viser hovedelementene i strategisk ledelse. Det strategiske arbeidet består av kontinuerlige prosesser som oppgraderer, finspisser og reinvesterer strategiske valg for å vedlikeholde og utvikle konkurransefortrinn.

De tre sirklene i midten av trekanten illustrerer tre overordnede valg virksomheten må ta:

  1. Hvilken posisjon skal vi ta eller forsvare i markedet? Hva skal leveres og til hvem?
  2. Hvilke aktiviteter utnytter ressursene våre på en måte som sikrer ønsket posisjon?
  3. Hvordan utvikler vi oss?

Disse tre valgene er gjensidig avhengig av hverandre for å sikre konkurransefortrinn. En god strategi krever altså at det er balanse og konsistens mellom alle de tre valgene. Det er avgjørende at valgene avstemmes og kalibreres kontinuerlig, og revideres opp mot forretningsidé, visjon og verdier.

For å kunne ta gode strategiske valg er det viktig at valgene er basert på et best mulig data- og erfaringsgrunnlag. Derfor er gode strategiprosesser avgjørende for strategiarbeidet og en forutsetning for å ta gode valg. Gjennomføringen av selve strategiarbeidet kan primært deles inn i tre faser, illustrert med triangelet i figur 1:

  1. Strategiske analyser (diagnose): For å identifisere ønsket posisjon må organisasjoner identifisere hva som driver markedet de er i, og potensialet som finnes der i dag og i fremtiden. I tillegg må de identifisere sin kjernekompetanse slik at de kan utnytte den best mulig gjennom aktiviteter i en verdikjede. Strategiske analyser avdekker i tillegg organisasjonens styrker, svakheter, muligheter og trusler.
  2. Strategiske valg (formulering): I dette trinnet brukes analysen til å ta strategiske valg og faktisk formulere strategien (på toppnivå). Den omfatter hva vi skal levere, til hvem og hvordan vi skal gjøre det. Her skal vi blant annet diskutere de tre overordnete valgene.
  3. Implementere strategien: Nå skal de strategiske valgene omsettes til praksis. Det krever helhetlig strategisk ledelse, god kommunikasjon og forankring i alle ledd for å lykkes. I denne fasen henter vi verdifull læring for å justere de strategiske valgene våre. Det er ofte på dette steget strategiprosesser strander. Implementering av strategien er ofte prosjektbasert og krever endringskompetanse.

Strategi er krevende, men gøy!

I seks år har jeg undervist masterstudenter på Universitet i Sørøst-Norge i strategisk analyse og ledelse. For mange studenter, flere uten jobberfaring, er det en krevende øvelse å formulere en dynamisk strategi for fremtiden basert på en statisk analyse. Sammen med studentene har Flyt utviklet og prøvd ut en rekke verktøy og metoder som kommer godt med i strategiarbeidet – også for våre kunder. Lykken er stor når mynten faller ned og alt arbeidet plutselig gir mening!

Det ligger et enormt potensial i å ha investert i en formell strategiprosess. Det gir høy grad av fleksibilitet til å fortsette det strategiske arbeidet samtidig som det øker sjansen betydelig for å nå de målene organisasjonen har satt seg. Det blir lettere å prioritere og ta gode valg – man slutter å “famle i blinde”.

Soria Moria

Hvor gode er ledere i faget strategi? Strategiarbeidet er en krevende øvelse som krever både kløkt, innsikt og kraft. Min opplevelse er at ledere, fordi de er ledere, føler de må ha denne kompetansen. Blikk viker når de blir utfordret på strategien. Kanskje fordi strategi oppleves som noe ullent og lite håndgripelig? Hvis ledere er er redd for å innrømme at strategi er et utfordrende område blir ofte strategien mindre god eller bare en visjon med delmål. Organisasjoner har ikke råd til å gjøre den feilen.

Flyts mål er å hjelpe organisasjoner til å komme i gang med strategiarbeidet, at ledere tar inn over seg betydningen av strategisk kompetanse og at de forstår hvorfor en god strategi og implementering av denne kan skape høyere gjennomføringskraft og enda bedre resultater. Theodor Kittelsens “Soria Moria” viser en gjetergutt som kanskje fra nåtid ser mot en bedre fremtid? En god strategi kan gjøre Soria Moria til en realitet.

Jon Fossen-Thaugland

Jon er siviløkonom fra NHH og har i tillegg en mastergrad i endringsledelse. Han er sertifisert coach og prosessveileder og har erfaring fra en rekke organisasjoner.

Del innlegget:

Påmelding til flytprogrammet

"*" obligatorisk felt

FLYTPROGRAMMET 2024

Nå åpent for påmelding!

Hva gjør du for å få mest mulig ut av folka dine? Hva er viktig for deg? Er du bevisst på effekten av deg som leder?

Finn ut om Flytprogrammet er noe for deg!